W RAK & WSPÓLNICY doradzamy w wielu dziedzinach prawa. Szczególne kompetencje zdobyliśmy w obszarze Prawa pracy, Prawa obrotu gospodarczego, Prawa własności intelektualnej, a także Prawa publicznego. Specjalizujemy się w sprawach korporacyjnych oraz związanych z rynkiem nieruchomości. Wszechstronność oraz intuicja związana z rozwojem potrzeb rynku pozwala nam stale rozszerzać naszą ofertę o kolejne specjalizacje.

 • 1. Nieruchomości:
 • pomoc prawna przy umowach dzierżawy i leasingu, umowach najmu oraz ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach
 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • przygotowywanie raportów dotyczących stanu prawnego nieruchomości (tzw. "due diligence") oraz przedsiębiorstw i spółek posiadających nieruchomości
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, negocjacje, pomoc prawna przy umowach kredytowych, które są zawierane przez Klienta w celu pozyskania środków na rozpoczęcie inwestycji
 • dokumentacja procesów inwestycyjnych, w tym umów z generalnym wykonawcą
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z obrotem nieruchomościami
 • raporty, analizy prawne dotyczące nieruchomości oraz infrastruktury
 • postępowania dotyczące zwrotu nieruchomości, reprywatyzacja oraz odszkodowania za bezprawne przejęcie nieruchomości
 • postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub sposobu korzystania z nieruchomości, w tym postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej lub o stwierdzenie zasiedzenia
 • 2. Sprawy korporacyjne:
 • zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
 • przygotowanie i rejestracja zmian
 • przekształcenia: połączenia, podziały spółek oraz grup kapitałowych
 • przygotowanie, negocjowanie oraz nadzór nad wykonaniem umów w obrocie gospodarczym
 • bieżąca obsługa firm: doradztwo prawne oraz podatkowe, analizy umów cywilnoprawnych, nadzór korporacyjny, obsługa zgromadzeń organów spółek
 • zastępstwo procesowe
 • negocjacje
 • windykacja roszczeń
 • 3. Prawo obrotu gospodarczego (prawo cywilne, kontrakty):
 • sporządzanie oraz analiza umów cywilnoprawnych
 • doradztwo w zakresie: obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • dochodzenie roszczeń z kontraktów
 • dochodzenie odszkodowań
 • postępowanie w sprawie uznania orzeczeń sądów zagranicznych
 • współpraca z instytucjami finansowymi
 • analiza aspektów podatkowych i ryzyk podatkowych w obrocie gospodarczym
 • 4. Prawo pracy:
 • reorganizacja struktur pracowniczych, restrukturyzacje zatrudnienia, spory zbiorowe, zwolnienia grupowe
 • relacje ze związkami zawodowymi
 • umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, poufności, o odpowiedzialności materialnej
 • regulaminy i procedury wewnętrzne
 • doradztwo oraz zastępstwo procesowe pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy
 • dochodzenie roszczeń m.in. z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę zaległych świadczeń, o sprostowanie świadectwa pracy
 • bieżąca obsługa prawna osób prawnych oraz osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa pracy
 • cudzoziemcy - uzyskiwanie zezwoleń na pracę, uzyskiwanie wiz, legalizacja pobytu
 • 5. Prawo własności intelektualnej:
 • doradztwo z zakresu prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa własności przemysłowej
 • regulacje ochrony baz danych, opinie prawne
 • umowy zbycia praw, licencje
 • ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów
 • kompleksowa obsługa wydawnictw, mediów, firm IT, agencji reklamy, domów mediowych
 • usługi prawne na rzecz instytucji kultury
 • 6. Prawo publiczne:
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji, zarówno na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w sprawach decyzji wydawanych przez UOKiK oraz UKE, postępowań o uznanie wzorców umownych za niedozwolone, sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
 • prawo zamówień publicznych
 • pomoc prawna przy projektach z zakresu zamówień publicznych - zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających
 • wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania przetargowego oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania przetargowego oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • prawo sektorów regulowanych
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów działania sektorów regulowanych - prawa telekomunikacyjnego, pocztowego oraz energetycznego
 • reprezentacja przed organami regulacyjnymi i sądami powszechnymi (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • regulaminy świadczenia usług oraz wzory umów
 • prawo administracyjne
 • doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • 7. Spory sądowe:
 • spory gospodarcze
 • reprezentacja w sporach gospodarczych i cywilnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami polubownymi
 • analiza dokumentacji - ocena zasadności roszczeń
 • opiniowanie spraw i przygotowanie stosownej dokumentacji
 • negocjacje pozaprocesowe, mediacja
 • restrukturyzacja i upadłość
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji spółek/grup kapitałowych
 • analiza stanu spółek, doradztwo na rzecz podmiotów zagrożonych upadłością
 • koordynacja restrukturyzacji firm - negocjacje dotyczące restrukturyzacji
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania upadłościowego - w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej i układowej) oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
 • uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym - reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • przygotowanie propozycji układowych, obsługa prawna zawartego układu
 • doradztwo w kwestiach odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu
 • spory administracyjne
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym w postępowaniach budowlanych oraz podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i regulacyjnych, w tym przed Inspekcją Farmaceutyczną, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej
 • karne gospodarcze
 • identyfikacja ryzyka odpowiedzialności karnej
 • kompleksowe programy ochrony przed zagrożeniami prawno-karnymi
 • zarządzanie ryzykiem związanym z czynami zabronionymi na szkodę firmy, regulaminy dotyczące przeciwdziałaniu czynom zabronionym na szkodę firmy
 • prowadzenie wewnętrznych dochodzeń (fraud and forensic investigations)
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych